Main Page Sitemap

Most viewed

Freekeh bil fokhara is a must.Pomelo salad is good too.Där har skolbarn i alla tider registrerade sexualbrottslingar albany ny ristat sina namn.Shawerma Freekeh mixed with cheese!Vi är stolta över att få vara med och utbilda Sverige och Sveriges största arbetsplats!Shawarma, pomelo salad, beetroot salad, and lemon mint drink..
Read more
Zelavel - Namnet kommer från den grekiska gudinnan av Sensualitet Afrodite, köpa viagra på apoteket.Du kan bli vän med en del av din kropp som du har fått lära dig att ignorera!A lämna tryggheten i sitt hem ska inte käombosprofylax i form av lågmolekylärt heparin rekommenderas därför vid..
Read more

Bestämma datum för löptiden för var och en av de tre noter som beskrivs


bestämma datum för löptiden för var och en av de tre noter som beskrivs

(c) när redovisningsenhetens fortsatta engagemang tar formen av en singlar som söker till sext kontantavräkningsoption eller liknande bestämmelse avseende den överlåtna tillgången skall omfattningen av företagets fortsatta engagemang mätas på samma sätt som det engagemang som blir resultatet från en icke-kontantavräknad option som anges i (b) ovan.
Om redovisningsenheten förväntar sig att alla eller en del av en förlust som redovisats som omvärderingsdifferenser inte kommer att återvinnas under en eller flera framtida perioder skall det belopp som inte förväntas återvinnas omklassificeras från eget kapital till resultaträkningen.
(c) Om överlåtaren bryter mot villkoren i kontraktet och inte längre har rätt att lösa in säkerheten skall överlåtaren boka bort säkerheten och förvärvaren skall redovisa säkerheten som sin tillgång initialt värderad till verkligt värde eller om förvärvaren redan har sålt säkerheten boka bort sin.
Exempelvis information om de antaganden om förskottsbetalningspriser, beräknade kreditförluster samt räntesatser eller diskonteringsräntor.Ränta som beräknats med effektivräntemetoden (se punkt 9) redovisas i resultaträkningen (se IAS 18).Finansiella instrument är avtal eller kontrakt som ger upphov till en finansiell tillgång för en redovisningsenhet och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i en annan redovisningsenhet enligt IAS.(a) Vid starten av säkringspositionen finns det en formell förklaring och dokumentation av säkringsrelationen och om redovisningsenhetens mål för riskhantering samt strategier för att genomföra säkringspositioner.Om redovisningsenheten har omklassificerat en finansiell tillgång (i enlighet med punkterna 51-54 i IAS 39) som en tillgång värderad: (a) till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde, snarare än till verkligt värde, eller (b) till verkligt värde, i stället för till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde, skall redovisningsenheten.För detta ändamål skall kraven i punkt 28 i IAS 39 tillämpas.Vid förvärv av egna aktier i en juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR.2 fritt eget kapital minskas med utgiften och vid försäljning av egna aktier skall fritt eget kapital ökas med inkomsten.Detta gäller om den säkrade posten annars värderats till anskaffningsvärde.Om den finansiella tillgången därefter skrivs ned skall eventuell vinst eller förlust som har redovisats omvärderingsdifferenser omklassificeras från eget kapital till resultaträkningen i enlighet med punkt 67 i IAS.Den effektiva räntan beräknas vid initial redovisning).En redovisningsenhet skall enligt ifrs 7 lämna upplysningar som gör det möjligt för läsare av de finansiella rapporterna att utvärdera betydelsen av finansiella instrument när det gäller redovisningsenhetens finansiella ställning och finansiella prestationer.(b) om förvärvaren säljer ställda säkerheter som pantsatts skall förvärvaren redovisa intäkterna från försäljningen och en skuld till verkligt värde för sin skyldighet att återföra säkerheten.En redovisningsenhet skall redovisa en finansiell tillgång eller en finansiell skuld i balansräkningen då, och endast då, redovisningsenheten blir en part i kontraktet enligt IAS.Justeringen baseras på den omräknade effektiva räntan vid tidpunkten då avskrivningarna påbörjas.För säkring av en prognostiserad transaktion skall den ackumulerade vinsten eller förlusten på säkringsinstrumentet som har redovisats som omvärderingsdifferenser från den period då säkringen var effektiv (se punkt 95 (a) fortsatt redovisas separat i eget kapital tills den prognostiserade transaktionen inträffar eller inte längre förväntas.Om, som ett resultat av en förändring i avsikter eller förmåga eller i sällsynta fall att ett tillförlitligt mått på verkligt värde inte längre är tillgängligt (se punkterna 46 (c) och 47) eller att de "två föregående räkenskapsåren" som avses i punkt 9 har passerats.Dessa komponenter skall klassificeras separat som finansiella skulder, finansiella tillgångar eller egetkapitalinstrument enligt IAS.(iii) Delen omfattar endast en helt proportionerligt andel av kassaflödena från en finansiell tillgång (eller en grupp av likartade finansiella tillgångar).Om den säkrade posten är en icke-finansiell tillgång eller icke-finansiell skuld skall den säkrade posten betecknas som en säkrad post (a) för utländska valutarisker, eller (b) i sin helhet för alla risker på grund av svårigheten att isolera och mäta lämpliga delar av kassaflöden eller.När en redovisningsenhet överför en finansiell tillgång skall den enligt IAS 39 utvärdera i vilken utsträckning den behåller de risker och förmåner som är förknippade med ägandet av den finansiella tillgång.Denna upplysning skall baseras på den information som tillhandahålls internt till ledande befattningshavare i företaget (enligt definitionen i IAS 24 Upplysningar om närstående till exempel företagets styrelse eller verkställande direktör.
(b) om verkliga värden fastställs, helt eller delvis, direkt med hänvisning till offentliga prisnoteringar på en aktiv marknad eller uppskattas med hjälp av en värderingsmetod (se punkterna AG71-AG79 i IAS 39).
Om en säkring av en prognostiserad transaktion efteråt leder till en redovisning av en finansiell tillgång eller en finansiell skuld skall enligt IAS 39 tillhörande vinster eller förluster som redovisats som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) i enlighet med punkt 95 omklassificeras från eget kapital till.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap